2020-2024 Powerşarj
[email protected] | +90 850 308 308 96 96
Volver

Texto aclaratorio de KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu KVKK Aydınlatma Metni; mal/hizmet alım veya satımı veya kiralama yapmakta olduğumuz White Rose Motor Sanayi ve Otomasyon Tic. Ltd. Şti. (White Rose veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

White Rose; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak White Rose tarafından işlenecektir.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Org. San. Bölg. 9. Cad No:1 KARAMAN ” adresinde yerleşik White Rose Motor Sanayi ve Otomasyon Tic. Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz amaçları ve hukuki sebepleri şu şekildedir:

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI HUKUKİ SEBEPLER

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Veri sorumlusunun mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; White Rose tarafından, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak; veri sorumlusunun hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişi ya da kurumlara, White Rose iştiraklerine ve ortaklarına, yasalar gereği yetkili kılınmış mercilere aktarılabilecektir.

4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; yukarıda eşleştirilen amaç ve hukuki sebepler dışında kişisel veri sahibinin aydınlatmış açık rızası doğrultusunda farklı amaçlarla “ilgili kişinin açık rızasının alınması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.
Tüm bu işleme faaliyetleri; tarafınızca doldurulan form, sözleşme gibi belgelerin fiziken muhafazası ve kullanılan program ve yazılımlara kaydedilmesi, sözlü aktarılan verilerin fiziki evrak ve kullanılan program ve yazılımlara kaydedilmesi, telefon yahut e-posta iletilerinde bulunan veya bu vasıta ile aktarılan verilerinizin kaydedilmesi, internet sitesinde yer alan formların doldurulması suretiyle gerçekleşmektedir.

5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.whiterose.com.tr adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, White Rose’a ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.